Uprawnienia laureatów

 

 Uprawnienia uczniów, którzy w latach 2014/2015 - 2016/17 uzyskali tytuły laureatów konkursów przedmiotowych

 

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych w gimnazjach i szkołach podstawowych regulują:

  • - Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

  • - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

  • - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016  r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Uprawnienia uczniów szkół podstawowych, będących laureatami konkursów przedmiotowych

1.    Laureat konkursu przedmiotowego  o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, jest zwolniony, w przypadku ucznia szkoły podstawowej, z odpowiedniej części tego sprawdzianu na podstawie  zaświadczenia stwierdzającego tytuł laureata, które przedkłada przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie z części sprawdzianu, jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku zgodnie z art. art.44 zx ust.1 pkt 2 i ust.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

2.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę kwalifikacyjną – celujący zgodnie z art. art.44j. Ustawy o systemie oświaty.

3.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, o ile spełniają odpowiednie warunki zgodnie z art.20d ust.12 ustawy o systemie oświaty.

4.    Uczeń klasy czwartej i piątej  szkoły podstawowej, będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim w latach szkolnych: 2014/2015 - 2016/2017 w momencie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, którego jest laureatem (art.44zx, Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60). Zwolnienie jest równoznaczne
z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku (art. 299, ust.1,3 Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe).

5.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim z lat szkolnych: 2014/2015 - 2016/2017  jest przyjęty w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (art.298 ust.2 Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe).

6.    Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat. (art.298 Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe).

Uprawnienia uczniów gimnazjów, będących laureatami konkursów przedmiotowych

1.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.Laureat przedkłada zaświadczenie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku zgodnie z art.44zx ust.1 pkt 2 oraz ust.3-5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Zwolnienie, o którym mowa następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza gimnazjum lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3. ustawy o systemie oświaty.
W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną – celujący zgodnie z art.44j. Ustawy o systemie oświaty.

3.    Laureat  konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest  przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, o ile spełnia odpowiednie warunki, zgodnie z art.20d ust. 3 Ustawy o systemie oświaty.

4.    Uczeń klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim w latach szkolnych: 2014/2015 - 2016/2017 w momencie  ukończenia gimnazjum jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (art.44zx, Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60). Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu z tej części najwyższego wyniku (art. 299, ust.1,3 Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe).